افراد دارای معلولیت

افراد دارای معلولیت از چه حقوقی برخوردارند؟

آلمان برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر از ارائه فرصت‌های برابر برای افراد دارای معلولیت حمایت می‌کند تا آنها نیز بتوانند در زندگی اجتماعی و عرصه‌هایی مانند تحصیل و کار پیشرفت کنند. 

انس الحکیم، دانشجوی سوری ساکن برلین است که از بیش از سه سال پیش در آلمان زندگی می‌کند. او برای ما از تجربه شخصی خود و سرویس‌ها و خدمات موجود برای افراد دارای معلولیت در آلمان می‌گوید.