پناهندگی برای افراد زیر ۱۸ سال

پناهندگی افراد زیر سن قانونی در آلمان

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

در چند سال اخیر تعدا زیادی از کودکان و نوجونان کمتر از ۱۸ سال بدون والدین و یا سرپرست قانونی به آلمان پناه آورده اند.
پروسه پناهندگی از لحاظ حقوقی و مدت زمان، برای این افراد متفاوت از پروسه نورمال پناهندگی است.
اشکان هاشمی ۱۶ساله است و  هشت ماه قبل بدون سرپرست به آلمان آمده است و اخیرا توانسته است با کمک سرپرستش درخواست پناهندگی کند.