آسبیلدونگ‌های دوگانه (بتریبلیشه آسبیلدونگ)

برای انجام این آسبیلدوگ ها چه شرایطی باید داشته باشم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در آلمان بهترین و ساده ترین راه یافتن یک شغل مناسب با در آمد خوب، انجام آسبیلدونگ یا دوره های فنی حرفه‌ای است. البته دو نوع آسبیلدونگ وجود دارد. نوع اول شولیشه آسبیلدونگ است که تمرکز بیشتر روی بخش تئوری و درس در مدرسه است و کمتر روی کار عملی، نوع دوم برعکس بتریبلیشه آسبیلدونگ است که بیشتر روی کار عملی تمرکز دارد و یک مقدار هم بخش تئوری دارد. در این ویدیو اینگا یک بانوی گرجسانی را میبینید که آسبیلدونگ نجاری انجام میدهد.