ach so

چی وقت ach so استفاده میکنیم؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

حتماْ متوجه شده اید که آلمانها خیلی زیاد ( اخ زو ) می گویند و شاید از خود پرسیده باشید که ( اخ زو) چی معنی دارد. با گفتن اخ زو آدم میخواهد بگوید که چیزی را قبلا غلط فهمیده بود و حالا آنرا دقیق فهمیده است.

( اسه ماهباز)  نشان میدهد  وقتی آدم چیزی را قبلاً درست نفهمیده یا غلط  فهمیده است و حالا درکش می کند، چگونه عکس العمل نشان میدهد.