April, April

چه مفهومی دارد؟

روز اول اپریل در آلمان هرچی شنیدید باور نکنید. آنها بخاطر سرگرمی درین روز خبرهای نادرستی به شما میدهند و     یعنی شوخی کردم. April, April  بعد ار اینکه باور کنید میگویند

  را واضح میسازندApril, April لاورا پانیش و اسه ماهباز به شما مفهوم