April, April

چه مفهومی دارد؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

روز اول اپریل در آلمان هرچی شنیدید باور نکنید. آنها بخاطر سرگرمی درین روز خبرهای نادرستی به شما میدهند و     یعنی شوخی کردم. April, April  بعد ار اینکه باور کنید میگویند

  را واضح میسازندApril, April لاورا پانیش و اسه ماهباز به شما مفهوم