Es ist arschkalt

چه مفهومی دارد؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

در آلمان گاهی احساس را خیلی مستقیم و بی پرده ابراز می کنند. بطور مثال در زمستان و قتی هوا خیلی سرد شود مردم میگویند اینجا  آرش کلت است  یعنی(  نشیمنگاه را یخ میزند)  اینکه چرا سرما را با قسمت عقبی بدن در ارتباط میسازند برای خود آلمان ها نیز یک پرسش است. اما این واضح است که زمستان در آلمان خیلی طولانیست. روز های سرد ماه می وقتی هوا آرش کلت میشود، آنرا قدیسین یخین می نامند.

(اسه ماهباز) نشان میدهد که (ارش کلت)نشیمنگاه یخ زده چگونه حس میشود