Drück mir die Daumen

این اصطلاح چه مفهومی دارد؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

اگر می خواهید برای سپری کردن یک امتحان خوب یا مصاحبه کاری، کسی برای شما آرزوی موفق کند، باید به آنها بگوئید «Drück mir die Daumen» (انگشتت را برایم فشار بده) افراد با فشار دادن انگشت شست خود به شما آرزوی موفقیتت میکنند.

اسه همباز و لاورا پانیش به شما نشان میدهند که در چه مواردی میتوان اصطلاح «Drück mir die Daumen» را استفاده کرد.