Die Nase läuft

چه مفهومی دارد؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

در آغاز سال در آلمان همه نباتات شروع به شگفتن می کنند. این زمانیست که بسیاری ها نفسی تازه میکنند و برای بعضی ها اما نفس کشیدن دشوار میشود. اکثر مردم با (نُزله ی بهاری)  سر دچار می شوند. چشم ها می خارند و اشکریز می شوند و بینی جاری میشود. بینی می دود  اصطلاحیست که می تواند تصویر دیگری را مجسم کند  

(هیبه ابو خشبه) و (لاورا پانیش) تشریح میکنند که چه وقت بینی میتواند بدود.