Genau

این اصطلاح چه مفهومی دارد؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

آلمانها از بس در هر موردی دقیق هستند، حتی بجای کلمه «بلی» از کلمه «Genau» که به معنی دقیقا است استفاده میکنند.
اینکه در چه مواقع و چطور این اصطلاح  استفاده میشود را همکاران ما لاپرا پانیش و اسه همباز به شما نمایش میدهند.