Grillen erlaubt

چه مفهومی دارد؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

کباب کردن  در تابستان برای آلمانها یک سرگرمی و جز غذا های مشهور است. دربعضی از  پارک‌های عمومی کباب پزی اجازه است که برای یافتن این پارکها باید به علامه «Hier ist Grillen erlaubt»  به معنی کباب پختن مجاز است، توجه کنید.

اسه همباز مفهوم این جمله را واضح میسازد .