Mahlzeit

چه مفهومی دارد؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

 کلمه «Mahlzeit» به زبان آلمانی به معنی وقت غذا خوردن است، اما مردم در وقت غذا خوردن و یا در راه رفتن به غذا خوردن آنرا به معنی سلام و اشتهای خوب استفاده میکنند.

لاوراپانیش و اسه همباز درین نمایش کوتاه به شما توضیح میدهند.