Muss ja

چه مفهومی دارد؟

اگر گاها از کسی پرسیدید چطور هستی و جواب داد „Muss, ja“  تعجب نکنید این همان «هی میگذرد» است که ما در هنگام نارضایتی از شرایط و بی حوصله‌گی استفاده میکنیم.

مفهموم بیشتر آنرا در نمایش لاوراپانیش و اسه همباز ببینید.