Picobello

اگر گفتید این اصطلاح یعنی چه؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

بعضی وقت بعد از انجام یک کار نتیجه ان چیزی است که شما واقعا انتظارش را داشنتید. یعنی همه چیز بسیار عالی منظم و تمیز. در همین موقع اگر در آلمان باشید برای اینکه رضایت تان را از تمیز بودن آن نشان دهید حتما میگوئید «Picobello». 

این اصطلاح که ریشه‌ی ایتالیایی دارد، در آلمان کاربرد دارد و نشانه نمیزی و ظرافت کار است.