Warentrenner

چه مفهومی دارد؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

در وقت پرداخت پول در فروشگاه‌ها همه تلاش میکنند زودتر پرداخت کنند و بروند. برای جلوگیری از گرفتن اشیایی فرد بعدی روی خط مواد خریداری شده شما جدا کننده ها ( Warentrenner ) را میبینید که بین وسایل دو شخص گذاشته میشوند. روی این جدا کننده ها معمولا مینویسند «Legen Sie den Warentrenner auf das Band»، یعنی لطفا از جدا کننده ها اشیأ استفاه کنید. در بعضی از مناطق اگر شما "Warentrenner" را استفاده نکنید مردم عصبانی میشوند.
اسه ماهباز و لاورا پانیش نشان می دهند که اگر به اصطلاح «Legen Sie den Warentrenner auf das Band»  توجه نکنید چی اتفاقی میافتد.