آموزش

آموزش مهاجرین

آیا می‌توانم در آلمان آموزش (مسلکی) ببینم؟

اگر میخواهید تحصیلات خود را در آلمان تکمیل کنید، ابتدا باید اندک صبر کنید. تنها بعد از یک کورس انتظار سه ماهه از زمان تقاضای پناهنده گی اجازه درخواست یک بست آموزشی را خواهید داشت. به محض این که یک بست را پیدا کردید، اداره محلی مهاجرت خود را مطلع کنید.

مهم

تکمیل آموزش کدام تضمین برای این نخواهد بود که شما اجازه ماندن در آلمان را دریافت کنید. اگر تقاضای پناهنده گی شما مسترد شده باشد و شما مجبور به خروج از کشور باشید، طبق قانون، شما باید از کشور خارج شوید حتی اگر تا هنوز هم آموزش های خود را تکمیل نکرده باشید.

از کجا میتوانم معلومات را در مورد فرصت‌های آموزشی بیابم؟

شما میتوانید معلومات در مورد بست های آموزش را در اداره استخدام (Agentur für Arbeit)، خدمات مشوره امور مهاجرت برای مهاجرین بزرگسال ،(MBE) خدمات مهاجرت جوانان (JMD)، یا اطاق های محلی تجارت و صنعت (Industrie- und Handelskammer, IHK) بیابید. همچنین پورتال های بسیار کار آنلاین مانند پورتال کارآموزی اطاق تجارت و صنعت (IHK-Lehrstellenbörse) وجود دارد که بست های آموزشی باز را فهرست میکنند.

چگونه درخواست بدهم؟

پیش قدم شوید! یک شرکت را پیدا کنید و از پرسونل آن بپرسید که آیا فرصت آموزشی دارند یا نی. یا، اداره استخدام (Agentur für Arbeit)، اطاق تجارت و صنایع، یا پورتال های کار آنلاین را برای پیدا کردن شرکت های که بست های آموزشی ارائه میکنند بررسی کنید. معلومات درخواست بیشتر را میتوانید در صفحه اصلی اینترنتی اداره فدرال استخدام (Bundesagentur für Arbeit) (به آلمانی، انگلیسی و فرانسوی) پیدا کنید.