نظريه

د هنډبوک جرمني تر شا نظريه

هنډبوک جرمني (Handbookgermany.de) کډوالو او جرمني ته د نوو راغلو کسانو لپاره يو مالوتي چوکاټ دی چې  له کډوالو سره په ګډه او نږدې کار کوي. زموږ د همکارانو ډله په څو ژبو شته مالومات راغونډوي او له نويو راغلو کسانو سره د مخامخ اړيکې له لارې د باور وړ مالومات خپروي.