اندريا رېهر

Bild Andrea Reher
اوسمهالیز 15.01.2024

اداري مديره

اندريا له شمېرو او حساب سره له اوله په خپله مينه وپوهېده او اقتصاد يې ولوست. هغه د پروژو په منځپانګه سربېره د مديريت، تنظيم او حسابدارۍ شاليد لري او اوس له هنډبوک ټوګېدر سره د مالي او اداري مديرې په توګه کار کوي.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: