د جرمني ژبې زدکړه

څنګه کولای شم چې جرمني ژبه زده کړم؟