د شلېسويګ هولشتاين ايالت د ښوونځيو سيستم

په شلېسويګ هولشتاين ایالت کې کوم ښوونځي شته؟

په شلېسويګ هولشتاين کې له لومړني ښوونځي وروسته دوه ډوله ښوونځي شته: Gemeinschaftsschule  او Gymnasium.

د ښوونځيو سيستم

لومړنی ښوونځی (Grundschule)

Gemeinschaftsschule

Gymnasium

څنګه کولای شم خپل بچيان په ښوونځي کې شامل کړم؟

د مهاجرو ماشومان په کوم عمر کې ښوونځيو ته په تللو مکلف دي؟

کله او چېرته خپل بچيان شاملولای شم؟