سيندګی

له پناغوښتنې تر ويزې ترلاسه کولو پورې د اصطلاحاتو قاموس

A

د بهرنيانو چارو اداره (ABH, Ausländerbehörde)

ايستل يا ډيپورټ (Abschiebung)

د استوګنې قانون (Aufenthaltsgesetz)

د استوګنې اجازه (Aufenthaltstitel)

د بهرنيانو چارو اداره (Ausländerbehörde)

B

بافوګ (BAföG)

د مهاجرت او کډوالو فدرالي اداره (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge يا BAMF)

د دندې د اوسبیلډونګ مرسته (Berufsausbildungsbeihilfe)

د دندې لپاره د ژبې کورس (Berufssprachkurs)

د زده‌کړو او ګډون بسته (Bildungs- und Teilhabepaket)

د اروپا شين کارت (Blaue Karte)

فدرال دولت (Bundesland)

D

د دوبلين پروسيجر (Dublin-Verfahren)

د ايستلو لنډمهاله ځنډ (Duldung)

E

د اروپايي ټولنې د دايمي استوګنې اجازه (Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU)

د مهاجرو د منلو لومړني مرکزونه (Erstaufnahmeeinrichtung يا EAE)

د پناغوښتونکو لومړنۍ وېشنه (EASY)

تابعيت (Einbürgerung)

سرپرست Ergänzungspfleger

F

د مهاجر حالت (Flüchtlingsstatus)

بله غوښتنه (Folgeantrag)

I

د پېژندنې سند (Identitätsnachweis)

د ادغا يا يوځای کېدنې کورسونه (Integrationskurs)

K

کيلۍ (Königsteiner Schlüssel)

N

د دايمي استوګنې اجازه (Niederlassungserlaubnis)

P

د سياسي تاوتريخوالي‌قربانيان (Politisch Verfolgte)

S

اصلي امن هېوادونه (Sichere Herkunftsstaaten)

فرعي خونديتوب (Subsidiärer Schutz)

V

اداري محکمه (VG, Verwaltungsgericht)

ويزه (Visum)