سيندګی

له پناغوښتنې تر ويزې ترلاسه کولو پورې د اصطلاحاتو قاموس

A

د بهرنيانو چارو اداره (ABH, Ausländerbehörde)

ايستل يا ډيپورټ (Abschiebung)

د استوګنې قانون (Aufenthaltsgesetz)

د استوګنې اجازه (Aufenthaltstitel)

د بهرنيانو چارو اداره (Ausländerbehörde)

B

بافوګ (BAföG)

د مهاجرت او کډوالو فدرالي اداره (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge يا BAMF)

د دندې د اوسبیلډونګ مرسته (Berufsausbildungsbeihilfe)

د دندې لپاره د ژبې کورس (Berufssprachkurs)

د زده‌کړو او ګډون بسته (Bildungs- und Teilhabepaket)

د اروپا شين کارت (Blaue Karte)

فدرال دولت (Bundesland)

D

د دوبلين پروسيجر (Dublin-Verfahren)

د ايستلو لنډمهاله ځنډ (Duldung)

E

د اروپايي ټولنې د دايمي استوګنې اجازه (Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU)

د مهاجرو د منلو لومړني مرکزونه (Erstaufnahmeeinrichtung يا EAE)

د پناغوښتونکو لومړنۍ وېشنه (EASY)

تابعيت (Einbürgerung)

سرپرست Ergänzungspfleger

F

د مهاجر حالت (Flüchtlingsstatus)

بله غوښتنه (Folgeantrag)

G

د مهاجر حالت (Flüchtlingsstatus)

بله غوښتنه (Folgeantrag)

H

د مهاجر حالت (Flüchtlingsstatus)

بله غوښتنه (Folgeantrag)

I

ناقانونه اوسېدونکي کسان (Illegalisierte)

ساتنه يا سرپرستي (Inobhutnahme)

د ادغام کورس (Integrationskurs)

K

وېشونکي کيلي (Königsteiner Schlüssel)

د مهاجرو ونډه (Kontingentflüchtling)

N

د دايمي استوګنې اجازه (Niederlassungserlaubnis)

O

اداري تخلف (Ordnungswidrigkeit)

P

د قضايي پروسې د لګښت مرسته (Prozesskostenhilfe)

R

د اوسېدنې په ځای کې د پاته کېدو مکلفيت (Residenzpflicht)

S

د ځانګړي خونديتوب حق (Schutzbedürftigkeit)

درېيم خوندي هېوادونه (Sichere Drittstaaten)

اصلي امن هېوادونه (Sichere Herkunftsländer)

د ژوند د لګښتونو پوره کول (Sicherung des Lebensunterhalts)

سوسيالي مرسته (Sozialhilfe)

د ټولنيزو بيمو د ونډو ورکوونکي کارکوونکي (sozialversicherungspflichtig beschäftigt)

فرعي خونديتوب (subsidiärer Schutz)

U

د استوګنې ځای بدلول (Umverteilung)

کم‌عمره بې‌سرپرسته ماشومان unbegleitete minderjährige Flüchtlinge يا umF

V

اداري محکمه (Verwaltungsgericht)

ويزه (Visum)

Z

وېشنه (Zuweisung)