په جرمني کې د نوي کورونا وايروس اړوند بشپړ مالومات

په څه بايد وپوهېږم؟

کورونا وايروس په جرمني کې په چټکۍ خپريږي او د ټولو وګړو په ژوند ژور اغېز کوي. دلته موږ ستاسې لپاره تازه مالومات چمتو کړي دي او دا مالومات هره ورځ نوي کوو. له موږ سره اوسئ.