می نوین

My Nguyen Bild
اوسمهالیز 15.01.2024

د انګلیسي او جرمني ژبې چلوونکې

مي له TiG سره تر یو ځای کېدو مخکې له کډوالو سره جرمني ته په راتګ کې له دولتي ادارو سره د همغږۍ او د هغوی د رسمي کارونو په برخه کې مرسته کوله. مي د کاري کډوالۍ، د کورنۍ د غړیو د یو ځای کېدو، د کاري او لوړو زده کړو سندونو د رسمي کولو په برخه کې کاري تجربه لري. مي د فرهنګي او سیاسي علومو په برخه کې د Viadrina په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې دي. د دې ټولو کارونو تر څنګ مي په دواطلبانه توګه هر کال د بېلابېلو فرهنګي،‌ ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه نړیوال کنفرانسونه دایروي.‌

Ein Projekt von:

Gefördert durch: