سو پارلاک 

Community-Managerin Su steht vor bunter Wand und lächelt.
اوسمهالیز 15.01.2024

د ترکي ژبې چلوونکې

سو د استانبول په Boğaziçi  پوهنتون کې د ټولنپوهنې په برخه کې لېسانس کړئ او ماسټري یې د برلین په ازاد پوهنتون کې،  په اروپایي ټولنیو کې د ټولنپوهنې په برخه کې ترسره کړې ده.‌ له فراغت وروسته، یې د Charité  ټولنپوهنې په انسټیټوټ کې، په جرمني کې روغتیایي سیسټم ته د کډوالو د لاسرسي په برخه کې څېړنې کړې دي. سو په بېلابېلو انجیوګانو او موسساتو کې د کار تجربه لري چې ځینې یې په لاندې ډول دي:‌ مرکاتور بنسټ (Stiftung Mercator)، په برلین د ترکي ښځو ټولنه (Türkischer Frauenverein in Berlin e.V.,)، Kiron Open Higher Education for Refugees، اد یو ځای کېدو لپاره د ښځو نوښت(Women's Initiative for Solidarity)   Young Feminist Europe .‌

 

Ein Projekt von:

Gefördert durch: