اسامه رمضان (Osama Ramadan)

Osama Ramadan Bild
اوسمهالیز 15.01.2024

د عربي ژبې چلوونکی

اسامه په برلین او سوریه کې په اقتصادي علومو، مدیریت، غیردولتي موسساتو کې چې په مدني ټولنه یې تمرکز و، زده کړې کړې دي. د TiG  له ټیم سره تر یو ځای کېدو وړاندۍ، د ادغام،‌ ټولنیز مشارکت او همدارنګه د زده کړو او دندې موندلو په برخه کې په مشوره ورکولو باندې بوخت و.‌ اسامه له ټولنیز/سیاسي مشارکت، د بشر حقونو او د بحراني حالت مدیریت سره لېوالتيا لري.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: