موږ څه کوو او ولې يې کوو؟

لاره او ګودر موندل – مالومات - تبادله

د کډوالو لپاره زموږ ژمنتيا

موږ د خپلې تجربې له مخې پوهېږو: په جرمني کې په خپل ژوند د ولاړ ژوند لپاره، سمو مالوماتو او مشورو ته لاسر‌سی ډېر مهم دی. له همدې[...]

د لېوالو کسانو لپاره ګډه طرحه

ستاسې موخه هم دا ده چې د رښتيني ګډون او برابرو شونتياوو زمينه برابره کړئ؟ راځئ شبکه جوړه کړو.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: