سوفی واد

Sophie Wade
اوسمهالیز 15.01.2024

د فرانسوي ژبې چلوونکې

سوفي له سنګال څخه جرمني ته راغلې ده. د کلن په پوهنتون کې یې د دکټرا تر کچې پورې د افریقایي ژبو او فرهنګونو په برخه کې زده کړې کړې دي. په ۲۰۱۹ز کال کې برلین ته راغلې ده او دلته یې د لونام مجلې په نوم کار پیل کړ. له دې کبله چې د مهاجرت په برخه کې د باتجربه او مهارت درلودونو کسانو ځای پر ځای کول د هغې لپاره مهم دي، د “Space2groW” په نوم د پروژې په رامنځته کولو کې يې برخه درلوده.‌ سوفې د دې هر څه تر څنګ د کډوالو لپاره د پرمختيايي همکاريو په نوښتونو کې ګډون لري.  

Ein Projekt von:

Gefördert durch: