د موټر چلولو لېسنس

په جرمني کې موټر چلولو

که جرمني ته تازه راغلي ياست؛ ښايي تعجب وکړئ چې د موټر چلولو لېسنس مو دلته هم د اعتبار وړ دی. د هر هېواد حالت ته په کتو تاسې بايد د هغه د بدلون (Umschreibung) غوښتنه وکړئ او يا د جرمني د لېسنس ترلاسه کولو لپاره نظري او عملي ازموينې ورکړئ. امينه سليمان چې په برلين کې د موټرچلونې استاده ده؛ موږ ته په دې اړه مالومات راکوي.