د يوځای‌کېدنې يا ادغام کورسونه

څنګه کولای شم د جرمني ژبې په کورس کې ګډون وکړم؟

له محمد نه واورئ چې د يوځای کېدنې يا ادغام د کورسونو د سيستم په اړه موږ ته څه وايي. محمد د جرمني ژبې د زدکړې د اهميت په اړه خبرې کوي او روښانوي چې په ورځني ژوند کې جرمني ژبه څومره مهمه ده او څه اغېز لري.