امېدواري

په جرمني کې د امېدوارۍ پر مهال کوم امتيازونه لرم؟

هبا ابوخشاب يوه سوريايۍ ده چې ډېر زر به مور شي. په دې ويډيو کې هغه ډاکټر ته د تګ، د امېداورۍ د ثبت کتابچې (Mutterpass) او هغو حقونو په اړه مالومات راکوي چې يوه امېدواره مېرمن يې په جرمني کې لري.