عامه ترانسپورت

په بس او ټرېن کې د سفر کولو لپاره بايد په څه پوه شم؟

عمر به تاسې ته په جرمني کې د عامه ټرانسپورت د کارولو په اړه مالومات درکړي.

وګورئ چې يو ټکټ څه ډول اخستل کيږي او په کومو شيانو بايد خبر وئ. زده کړئ چې که له ټکټ پرته سفر وکړئ؛ څه پېښيږي.