د بهرنيو سندونو رسمي کول

د بهرنيو اسنادو رسمي کول په څه مانا دي؟

عبدالله په جرمني کې د تحصيلي سندونو د رسميت په اړه خبرې کوي. له هغه واورئ چې د رسمي کولو پروسه څه ډول ده او څومره مهمه ده.