آزاد کار

آيا کولای شم آزاد کار وکړم؟

د آزاد کارکوونکي په توګه تاسې د حسابونو د تصفيې د سندونو او کلنۍ ماليې د سند په ګډون د ډېرو سندوبو برابرولو مسؤوليت لرئ. رضا شېرمحمدي له څو کالونو راهيسې په جرمني کې د آزاد ژورنالست په توګه کار کوي. هغه د خپلو تجربو او هغو مهمو ټکو په اړه خبرې کوي چې بايد د آزاد کار پر مهال په پام کې ونيو شي.