له ۱۸ کلنو د ټيټو کسانو پناغوښتنه

آيا له اتلس کالو ټيټ کسان کولای شي د پنا غوښتنه وکړي؟

شرميلا او اشکان موږ ته له اتلس کلونو څخه د ټيټو کسانو لپاره د جرمني د قوانينو په اړه روښانتيا راکوي. دلته به تاسې پوه شئ چې قانوني سرپرستي څه ته وايي او د پناغوښتنې لپاره بايد څوک د دې ماشومانو ملګرتيا وکړي.