د جرمني د پوهنتونونو سيستم

څه ډول کولای شو په جرمني کې پوهنتون پیل کړو؟

آيا په جرمني کې د پوهنتون پیلولو په لټه ياست؟ مونيلا په دې کار کې بريالۍ شوې او اوس د هامبورګ په پوهنتون کې اقتصاد او انفورماتيک لولي. هغه د جرمني د پوهنتونونو په اړه مالومات ورکوي او وايي چې د زدکړو پیلولو لپاره څه ته اړتيا ده.