واکسين

د جرمني د واکسيناسيون سيستم څه ډول کار کوي؟

د پوليو او تيتانوس په شان له خطرناکو ناروغيو څخه د ماشومانو د ساتنې لپاره واکسين يوه غوره لاره ده. په جرمني کې دروغتيايي ادارو له لوري د واکسينو د څو دورو د بشپړولو سپارښتنه کيږي چې له دوې مياشتنۍ پیليږي. زهرا خپل زوی په برلين کې ډاکټر غلام مشفق ته وړي او هغه د اړينو واکسينو د دورو په اړه موږ ته مالومات راکوي.