گروند شوله Grundschule

مدرسه ابتدایی درایالت تورینگین چهار سال طول می کشد و سپس کودکان به دوره متوسطه یا هم مستقیما به گمنازیوم (لیسه) می روند. بهر حال با ختم دوره چهارساله ابتدیی و شروع دوره بعدی در این ایالت چهار گزینه وجود دارد:

  • ریگل شوله  Regelschule
  • گزمت شوله   Gesamtschule
  • گیماینششفت شوله   Gemeinschaftsschule
  • گمنازیوم  Gymnasium

برای ورود به گمنازیوم، فرزند شما باید از مدرسه ابتدایی نمرات عالی و نامه های تائیدی از معلمان داشته باشد. دانش آموزانی‌که نمرات خوب ندارند، برای ورود به گمنازیوم، باید یک امتحان ورودی نسبتا مشکل را سپری کنند.

 

ریگل شوله Regelschule

ریگل شوله (Regelschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع و با ختم موفقانه کلاسهای ۹ و ۱۰ به پایان میرسد. این مدرسه یک مدرسه مخلوطی از دو مدرسه هاوپت شوله و رئال شوله است و کودکان را بیشتر به کار های عملی و شغلی آماده میسازد. دانش آموزان بعد از کلاس نهم میتوانند مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss)  کسب کنند.

این مدارک فراغت به دانش اموزان فرصت خوب برای گذراندن آسبیلدونگ (Ausbildung) را مساعد میکنند و دانش آموزان فقط با داشتن نمرات خوب و مدرک رئال شوله میتوانند برای دریافت ابیتور به گمنازیوم  راه یابند.

 

گزمت شوله Gesamtschule

مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و با ختم موفقانه کلاسهای۹، ۱۰ یا ۱۳ به پایان میرسد. این مدرسه یک مدرسه عمومی است که همه مضامین و مدارک رئال شوله، هاوپت شوله و گمنازیوم را در خود دارد. در گزمت شوله دانش آموزان بعد از کلاس نهم میتوانند مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss)  و بعد از کلاس سیزدهم ابیتور (Abitur)‌ کسب کنند.

همه این مدارک فراغت به دانش اموزان فرصت خوب برای گذراندن آسبیلدونگ (Ausbildung) را مساعد میکند و فقط با مدرک کلاس سیزدهم میتوانند وارد دانشگاه شوند.

 

گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule

گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) درایالت تورینگین با کلاس پنجم شروع می‌شود و به کلاس ۹، ۱۰ یا ۱۲ پایان می یابد. در این مدرسه دانش اموزان  همه در کلاس های مشترک اشتراک میکنند و فرقی نمیکند که در آخر دوران تحصیلی با کدام مدرک میخواهند از مدرسه فارغ شوند. دانش آموزان مجبور نیستند قبل ار کلاس هشتم در مورد اینکه با چه مدرکی میخواهند مدرسه را پایان دهند، تصمیم بگیرند. در گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) دانش اموزان بعد از ختم موفقانه کلاس نهم مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss)  و بعد از کلاس دوازدهم ابیتور (Abitur)‌ دریافت کنند.

باهمه‌ی این مدارک فراغت دانش اموزان فرصت خوب برای اشتراک در دوره‌های آسبیلدونگ (Ausbildung) را دارند و فقط با ابیتور میتوانند وارد دانشگاه شوند.

 

گمنازیوم Gymnasium

گمنازیوم هم با کلاس پنجم شروع میشود و باختم موفقانه کلاس ۱۲ و اخذ ابیتور به پایان میرسد. فقط دانش آموزانی‌که از دوره ابتدایی نمرات خیلی خوبی داشته باشند میتوانند بعد از ختم گروند شوله به گمنازیوم راه یابند. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان دراین مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند رئال شوب ابشلوس (Realschulabschluss)  یا هاوپت شوله اپشلوس (Hauptschulabschluss)  دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه أنواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.