ماده اول: حفاظت از کرامت انسانی

"کرامت انسانی از تعرض مصئون است".

ماده اول قانون اساسی آلمان مهمترین ماده این قانون است. کلیه حقوق اساسی دیگر مربوط به این ماده است. در این ماده آمده است: همه انسان ها با ارزش و مهم هستند و از کرامت انسانی هر شخص باید محافظت شود. فرقی نمی کند جوان یا پیر، فقیر یا ثروتمند، شهروندان آلمانی یا پناهندگان و غیره باشید.