حیوان خانه‌گی

داشتن حیوان خانه‌گی و حقوق حیوانات

آلمانها عاشق حیوانات خانه‌گی هستند. بر خلاف شهرستانها که حیوانات فارمی بیرون از مناطق مسکونی دیده می شوند، حیوانات خانه‌گی مثل اعضای خانواده با صاحبان شان در شهرها و خانه زندگی می کنند. اما مقررات نگهداری حیوانات  خانه‌گی چیست و کدام حیوانات را آلمانها بیشتر به عنوان حیوانات خانه‌گی انتخاب میکنند؟

برای نگهداری از یک حیوان خانگی به ه مواردی باید توجه کنم؟

چرا آلمانها نگهداری از حیوانات خانه‌گی را دوست دارند؟

کدام حیوانات را آلمانها به عنوان حیوانات خانه‌گی انتخاب میکنند؟

مقرارت نگهداری از حیوانات در آلمان

مهم

اگر شما در عید قربان میخواهید یک حیوان را قربانی کنید، باید آن را به داکتر حیوانات رسمی که مسئول بازرسی قبل از مرگ حیوان است خبر دهید. کشتار حیوانات  بدون بیهوشی (ذبح اسلامی) در اصل با توجه به قانون رفاه حیوانات آلمان https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html))، وقانون حفاظت از حیوانات در زمینه کشتار ممنوع میباشد. اما به دلایل مذهبی در شرایط خاص این اجازه داده میشود. اگر مشاهده کردید که کسی به حیوانات آسیب میرساند به دامپزشکی های رسمی"Amtstierarzt" تماس بگیرید. شما می توانید لیستی از این مسئولین  را اینجا ببینید.