افرادی که توسط تائیدی کشور های دیگر به اروپا آمده اند

به جز آلمان کشورهای دیگر نیز کارمندان سابق محلی یا افراد آسیب پذیر را از افغانستان خارج کرده اند. افرادی که توسط کشورهای دیگر منتقل شده اند، تنها تاییدی پذیرش درهمان کشورها دریافت می کنند و نمیتوانند به کشور های دیگر بروند.

به چه مواردی باید توجه کنم؟

من توسط تائیدی و یا ویزای یکی از کشور ها به اروپا آمده ام، حالا میتوانم به المان پناهنده شوم؟