پناهجویان افغان مقیم آلمان

وضعیت غم انگیزی که در افغانستان اتفاق افتاد، برای افغان های که از مدت زیادی بدینسو  در آلمان زندگی می کنند نیز پیامد های داشته است. در این صفحه می توانید  همه اطلاعات در مورد قوانین جدید برای پناهجویان أفغان در آلمان را بخوانید. البته برای پناهجویانی که قبل از آگست سال ۲۰۲۱ به آلمان آمده اند.

اطلاعات مهم برای پناهجویان افغان مقیم آلمان

آیا پناهجویان افغان در حال حاضر به أفغانستان اخراج (دیپورت) میشوند؟

من درخواست پناهندگی داده‌ام، حالا چه اتفاقی می‌افتد؟

مدتی زیادی میشود که از تصمیم منفی بامف به دادگاه شکایت کرده ام حالا چه میشود؟

درخواست پناهندگی من رد شده و دولدونگ دارم، چه کنم؟

اداره امور خارجیان درخواست اجازه‌ی کار یا اوسبیلدونگ مرا رد کرده است، چه کنم؟

اداره مهاجرت از من پاسپورت افغانستان یا تذکره خواسته است، چه کنم؟

اگر هنوز در مورد درخواست پناهندگی من تصمیم گرفته نشده، میتوانم در کلاس های زبان برای ادغام شرکت کنم؟

آیا می توانم در جریان پروسه پناهندگی خود در کلاس های برای کار شرکت کنم؟