کپی های تائید شده مدارک در آلمان

کپی های تائید شده مدارک را از کجا میتوانیم تهیه کنم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

اگر در آلمان زندگی میکنید و یا به تازگی به آلمان آماده آید، حتما اصطلاح کپی های تائید شده مدارک را شنیده اید. معمولا در بعضی ادارت مانند هنگام ثبت نام در دانشگاه و یا درخواست ازدواج در اداره اشتندیس امت، از شما میخواهند تا همه مدارک خود را کپی کنید و بعد از تائید کپی، برای بررسی فقط کپی های تائید شده را برای بفرستید. در حقیقت کپی مدرک باید در ادارت مخصوص مهر و امضا شود تا نشان دهد که یک کپی واقعی از اصل مدرک است. این بدین معنی نیست که اصل سند هم قانونی است، بلکه نشان میدهد که این یک کاپی واقعی از اصل اسند اولیه است.

کاپی تائید شده را از کجا و چگونه میتوانم تهیه کنم؟

کپی تائید شده چیست؟

کدام اداره ها میتوانند کپی های مدارک مرا مطابق اصل تائید کنند؟

کپی تائید شده مدرک را چگونه صادر میکنند؟

از کجا می توانم کمک و حمایت دریافت کنم؟

مهم

دارالترجمه های معمولی قادر به تائید کپی اسناد شما نیستند. برخی مترجمان ممکن است به شما بگویند که انجام میدهند اما ان یک مدرک جعلی حساب میشود و برای ادارات آلمان قابل نیست. توجه داشته باشید که برای ترجمه رسمی یک مدرک به یک دارلترجمه قانونی مرجعه کنید. . برای پیدا کردن مترجم‌های قانونی و مورد تایید رسمی می‌توانید به وب‌سایت‌های  justiz-dolmetscher.de  و یا bdue.de سر بزنید.