کپی های تائید شده مدارک برای استفاده در آلمان

کپی معتبر را از کجا میتوانیم تهیه کنم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

کپی تائید شده، کپی یک مدرک  قانونی است که از طرف مراجع قانونی مهرتائید داشته باشد.مهر تائید قانونی نشان میدهد که این این کپی واقعی از اصل سند است، اما این بدین معنی نیست که اصل سند هم قانونی است، بلکه صرف نشان دهنده آن است که این یک کاپی واقعی از اصل اسند اولیه است.

کاپی تائید شده را از کجا و چگونه میتوانم تهیه کنم؟

نوتار (Notar)

ادارات دولتی

بخش اداری بعضی کلیسا ها

شرکت های بیمه و بانکها

ارگانهایکه سند اصلی صادر کرده اند(مدرسه، دانشگاه، محکمه و دفتر ازدواج)

محکمه و دفتر ازدواج

سفارت خانه‌ها

برای تائید مدارکم در اداره مورد نظر چی باید همراه داشته باشم؟

یک کاپی تائید شده چطوری شناخته میشود؟

چی مواقع من نیاز به کپی تائید شده دارم؟

مهم

دارلترجمه ها قادر به تائید کپی اسناد شما نیستند. برخی مترجمان ممکن است به شما بگویند که انجام میدهند اما ان یک مدرک جعلی حساب میشود و برای ادارات آلمان قابل نیست. توجه داشته باشید که برای ترجمه رسمی یک مدرک به یک دارلترجمه قانونی مرجعه کنید. بیشتر ادارات کپی تائید شده‌ای یک کپی را قبول نمیکنند. شما برای داشتن یک کپی تائید شده حتما باید اصل انرا هم با خود داشته باشید. بطور مثال اگر شما یک کپی  سند را از افغانستان بیاورید، و باز در آلمان بخواهید کپی آنرا تائید کنید قابل قبول نیست.