مرخصی بیماری (Krankschreibung) در آلمان

بیمار هستید و نمیتوانید سر کار بروید، باید چه کنید؟

اگر بیمار هستید و به همین دلیل قادر به کار کردن نیستید، حق دارید در خانه بمانید و استراحت کنید. اما کارفرمای شما حق دارد از شما برگه تائید بیماری (Krankschreibung) درخواست کند. شما این برگه را از پزشک معالج خود دریافت می کنید. به این برگه بصورت رسمی «گواهی عدم توانایی کار کردن» (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) می گویند. 

مهم: به دلیل همه گیری ویروس کرونا، در حال حاضر می توانید از دکتر خود از طریق تلفن مرخصی بیماری بگیرید. البته فقط در مواردی که إحساس میکنید بیماری سرماخوردگی دارید. مرخصی بیماری از طریق تلفن می تواند برای ۷ روز صادر شود. اگر مدت زمان بیشتری بیمار هستید، باید به پزشک  خود تماس بگیرید و پزشک می تواند مرخصی ی را برای ۷ روز دیگر از طریق تلفن تمدید کند.

به چه مواری باید توجه کنم؟

من بیمار هستم و نمی توانم کار کنم، چه موقع باید به کارفرمای خود اطلاع دهم؟

چه موقع به برگه تائید بیماری (Krankschreibung) نیاز دارم؟

برگه مرخصی بیماری (Krankschreibung) چه نوع برگه‌ی است؟

اگر کارفرمای من به برگه مرخصی بیماری من باور نکند چه میشود؟

در جریان روز های که مرخصی بیماری دارم، حقوقم را دریافت میکنم؟

آیا مجبورم در جریان مرخصی بیماری در خانه بمانم؟

اگر فرزندم بیمار باشد، می توانم کار نکنم و در خانه بمانم؟

آیا می توانم از طریق تلفن یا آنلاین از دکتر مرخصی بیماری دریافت کنم؟

توجه!

اگر بیمار هستید و نمیتوانید سر کار بروید، بزود ترین فرصت ممکن باید کارفرمای خود را مطلع کنید.