فسخ قرارداد کار (Kündigung) در آلمان

آیا کارفرمای من میتواند مرا از کار برکنار کند؟

تقریباً در همه شرکت ها و ادارت، کارکنان از اخراج شدن می ترسند. اما در بیشتر موارد کارفرما ها از نظر قانونی حق ندارد کارمندان را اخراج کنند. از این رو بسیار مهم است که از حقوق خود به عنوان کارمند باخبر باشید و همچنین بدانید که پس از دریافت یک نامه برکناری از کار، چه باید انجام دهید. این موضوع همچنان در هنگامی که خودتان میخواهید کار را ترک کنید نیز مهم است.

به چه موارید باید توجه کنم؟

آیا کارفرما میتواند براحتی مرا از کار اخراج کند؟

برکنار شدن از کار (Kündigung) باید چه شرایطی داشته باشد؟

می توانم در برابر برکنار شدن از خود دفاع کنم؟

آیا کارفرما میتواند من را بدون درنظر گرفتن مهلت برکناری، اخراج کند؟

آیا صاحب کار میتواند مرا در دوره آزمایشی (Probezeit) برکنار کند؟

توافقنامه برای ختم کار (Aufhebungsvertrag) چیست؟

بعد از اینکه نامه برکناری دریافت کردم چه کنم؟

آیا صاحب کار میتواند من را در دوران بارداری یا مرخصی والدین (Elternzeit) برکنار کند؟

برای افراد دارای معلولیت چه حمایت های ویژه در برابر اخراج وجود دارد؟

آیا کارفرما میتواند اعضای شورای کار (Betriebsrat) را برکنار کند؟

به عنوان کارمند میتوانم از کارم استعفا کنم؟

از کجا می توانم کمک و مشاوره دریافت کنم؟

توجه!

در آلمان قوانین محافظتی شدیدی در برابر اخراج کارمندان وجود دارد. اگر از کار برکنار شدید، حتماً به دنبال مشاوره حقوقی باشید. مراکز مشاوره در منطقه خود رادر این وب سایت faire-integration.de پیدا کنید.