اجازه کار

یافتن کار ،گام به گام

عامل تعیین کننده برای کار در آلمان، وضعیت اقامت شما است.
در اصل، شما برای سه ماه اول بعد از ورود خود امکان کارکردن را نخواهید داشت. بعد از این دوره، شما میتوانید تنها برای یک جواز کار محدود به اداره مهاجرت درخواست دهید. با این حال، قبل از اینکه بتوانید برای این مجوز درخواست بدهید، ابتدا باید کاری را پیدا کنید. این کار را به اطلاع مقامات اداره مهاجرت برسانید. سپس یک فورمه به شما داده میشود که استخدام کننده باید آن را تکمیل کند. استخدام کننده باید اسم شرکت را ذکر کند و معاش ساعت وار و ساعات کار را در فورمه مشخص نماید.
سپس، فورمه به اداره مهاجرت بازگردانده میشود. طبق قانون، این فورمه حالا باید تایید اداره فدرال استخدام (Bundesagentur für Arbeit) را به دست آورد. مقامات بررسی می‌کنند که آیا سایر کارجویان در ولایت مذکور برای یک کار خاص در اولویت قرار دارند یا نی. اگر شما برای 15 ماه یا بیشتر از آن در آلمان زنده گی میکنید این به اصطلاح بررسی اولویت اعمال نخواهد شد.
اگر میخواهید منحیث کارآموز یا منحیث داوطلب کار کنید، تایید اداره فدرال استخدام را نیاز ندارید. همچنین، مهاجرینی که منحیث یک بخش محتمل الوقوع فدرال پناهنده گان سوری وارد آلمان میشوند، بلافاصله اجازه کار دریافت میکنند و مشروط به بررسی اولویت نخواهند بود.
اگر شما یک پناهنده به رسمیت شناخته شده هستید یا مستحق حفاظت تابع شده اید، یا در حال حاضر یک اجازه مسکن را دارید، پس میتوانید بدون هیچ گونه محدودیت در آلمان کار کنید.

چه‌گونه و چه‌وقت میتوانم در آلمان کار کنم؟

چگونه در آلمان کار پیدا کنم؟

آیا مدارک من به رسمیت شناخته میشوند؟

مهم

اگر شما به عنوان پناهنده جواب قبولی با اجازه اقامت به عنوان پناهنده سیاسی یا اقامت سه ساله و دوساله میگیرید، همزمان اجازه کار هم دارید و برای پیداکردن کار نیاز به اجازه اداره امور خارجیان یا (Ausländerbehörde) ندارید. اما اگر دولدونگ دارید یا ممانعت از اخراج باید برای داشتن اجازه کار با اداره امور خارجیان به تماس شوید.