د کار پر مهال د ناروغۍ ثبتول

څه ته بايد پام وکړم؟

که ناروغ ياست او نه شئ کولای کارځای ته ولاړ شئ؛ حق لرئ چې کور پاته شئ. د کار ورکوونکې اداره يا چارواکي حق لري چې ستاسې د ناروغۍ لپاره د ډاکټر د ورکول شوي سند غوښتنه وکړي. په عامه اصطلاح دې سند ته (Krankschreibung) او په رسمي ژبه کې ورته (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) وايي.

پاملرنه: اوس مهال د ځينو ناروغيو لپاره د ټليفون له لارې هم رخصت ترلاسه کولای شئ. د دې کار لپاره خپل ډاکتر ته ټليفون وکړئ. که د ډاکټر مشورې يا نسخې ته اړتيا لرئ؛ بايد له ډاکټر سره مو وخت ونيسئ.

په څه بايد وپوهېږم؟

څه وخت بايد خپل ريیس له ناروغۍ خبر کړم؟

د ډاکټر سند (Krankschreibung) کله اړين دی؟

د ناروغۍ د رخصت سند څه ډول دی؟

که د کار ورکوونکې اداره د رخصت پر پاڼه باور ونه کړي؛ څه وکړم؟

د ناروغۍ د رخصت پر مهال هم معاش راکول کيږي؟

که د ناروغۍ د رخصت سند ولرم؛ بايد کور پاته شم؟

که بچيان مې ناروغ وي؛ کور پاته کېدلای شم؟

مهم

د ناروغۍ پر مهال مو خامخا د کار خاوند يا ادارې ته د نه راتګ په اړه خبر ورکړئ او د ډاکټر له لوري د رخصتۍ درکول شوې پاڼې په يوه اونۍ کې د ننه د روغتيايي بيمې ادارې او کارځای ته ولېږئ.