د کارکوونکو شورا او د کارګرو ټولنه

د کارکوونکو شورا څه دندې لري؟

د کارکوونکو يا مامورينو شوراګانې او د کارګرو ټولنې (Betriebsräte und Gewerkschaften) د دې لپاره جوړيږي چې د کارکوونکو حقونه خوندي کړي. د کارکوونکو شوراګانې په سترو شرکتونو کې جوړيږي خو د کارګرو ټولنې بيا د يوه ځانګړي صنعت يا کسب د کارګرو د حقونو خوندي کولو لپاره جوړيږي. دلته به ولولئ چې دا ډول ټولنې يا شوراګانې څه ډول جوړيږي او څه ډول يې غړيتوب اخستلای شو.

په څه بايد وپوهېږم؟

د کارکوونکو شورا (Betriebsrat) څه دندې لري؟

د کارګرو ټولنه (Gewerkschaft) څه دندې لري؟

ټوليز تړون (Tarifvertrag) څه ته وايي؟

څه ډول کولای شم د کارګرو د يوې ټولنې غړی شم؟

کولای شم د کارکوونکو د شورا غړی شم؟

کولای شم د کارکوونکو يوه شورا جوړه کړم؟

د کارکوونکو شورا د څومره مودې لپاره کار کوي؟

د کارکوونکو شورا څو غړي لري؟

د کارکوونکو په شورا کې مشغول کسان منفکېدای يا له دندې لرې کېدای شي؟

د کارکوونکو شورا څه ډول جوړولای شو؟

مهم

د کارکوونو د شورا په وسيله د اړونده ادارې د کارکوونکو د حقونو او امتيازونو خونديتوب تضمينيږي. د اړوند صنعت يا حرفې د کارګرو ټولنې يا صنفي اتحاديې د دې شوراګانو ملاتړ کوي.