پاسپورت آبی برای پناهندگان در آلمان

پاسپورت آبی پناهندگی برای چه افرادی تعلق میگیرد؟

اگر پناهندگی شما در آلمان پذیرفته شود و به عنوان پناهنده (Asylberechtigter) و یا (Flüchtling anerkannt) شناخته شوید، پاسپورت مسافرتی برای پناهندگان دریافت خواهید کرد. این سند مسافرتی جایگزینی برای پاسپورت کشور خود شما  و یا کشوری است که از آن فرار کرده اید. این سند مسافرتی برای پناهندگان طبق ماده ۲۸ کنوانسیون ژنو درباره پناهندگان صادر میشود به همین دلیل بنام کنوانسیون پاس یاد میشود و یا پاسپورت آبی هم یاد میشود.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر در آلمان به عنوان پناهنده پذیرفته شده باشید و پاسپورت آبی داشته باشید و برای درخواست پاسپورت کشورخود به سفارت خانه کشور خود مراجعه کنید، اقامت پناهندگی خود را از دست خواهید داد.

مهم: به دلیل بیماری همه گیر کرونا در حال حاضر برای بسیاری از کشورها ممنوعیت ورود، مقررات قرنطینه یا هشدار سفر وجود دارد. در صفحه اطلاعاتی ما بنام زندگی عمومی و سفر در بحران کرونا می توانید در مورد آیین نامه های موجود اطلاعات بیشتری کسب کنید.

سفر با پاسپورت آبی مهاجرت

پاسپورت پناهجویی آبی برای چه افرادی اعطا میشود؟

با پاسپورت آبی به کدام کشورها میتوانم سفرکنم؟

به کدام کشورها میتوانم بدون ویزا سفرکنم؟

ازکجا و چگونه میتوانم پاسپورت آبی را بدست بیاورم؟

برای چه مدت پاسپورت پناهجویی من قابل اعتبار است؟

چه مدت میتوانم با پاسپورت آبی خارج از آلمان باشم؟

من پاسپورتم را گم کرده‌ام؟

اگرآدرس و محل اقامت من عوض شدهه باشد؟

چه افرادی پاسپورت خاکستری دریافت میکنند؟

کارت آبی اروپا با پاسپورت آبی مهاجرت چه تفاوتی دارد؟

مهم

بعد از بررسی پرونده پناهندگی شما اگر اداره بامف به شما حق پناهندگی یا وضعیت پناهندگی را اعطا کند، شما اقامت سه ساله با پاسپورت آبی دریافت میکنید. بعد از آن شما به هیچ عنوان حق دریافت و یا درخواست پاسپورت از سفارت کشور خود در آلمان و یا حق سفر به کشور خود را ندارید، در غیر این صورت، حق اقامت و وضعیت حفاظت شما در آلمان پس گرفته خواهد شد.