الحاق اعضای خانواده

آیا خانواده ام به من ملحق شده می توانند؟

برای ادغام  و یا پیوستن به خانواده، بستگی به وضعیت اقامت شما در آلمان  دارد، یعنی مهم این است اکه شما چه نوع اقامتی دریافت کرده باشید. مهمترین نوع اقامتی که میتوانید از حق آوردن خانواده تان برخوردار شوید، داشتن اقامت برای پناهندگی سیاسی (asylberechtigt)، قبولی اجتماعی سه ساله (Flüchtlingsstatus) و یا حفاظت تابع (subsidiäre Schutzberechtigung) است.
تا حالا فقط افرادی‌که این دو نوع اقامت را دریافت میکنند حق دارند برای پیوند اعضای خانواده شان درخواست بدهند.
در این بحث ما برای افرادیکه به عنوان پناهنده به آلمان آمده اند و قبول شدند و حالا میخواهند خانواده‌های شانرا اینجا بیاورند، معلومات ارائه میکنیم. اما کسانیکه به عنوان پناهنده نیامده‌اند، بلکه نظر به دلایلی مانند کار و تحصیل و غیره آمده اند و میخواهند خانواده‌های شانرا بیاورند، میتوانند همه معلومات مربوطه را در وب‌سایت اداره مهاجرت و پناهندگی در قسمت مهاجرت به آلمان و همچنان اعضای خانواده و الحاق همسر را بیابند.

در واقع، اگر پرونده پناهجوی شما هنوز در جریان است و یا اینکه شما دولدونگ (Duldung) داشته باشید پیوند خانواده برای شما ممکن نیست.

کسانیکه نظر به تشریحات بالا حق آورد خانواده‌های شان را دارند، باید در ظرف سه ماه بعد از اخذ اقامت در این مورد اقدام نموده و در خواست شان‌را در سفارت آلمان در کشور مربوط شان درج کنند.

 در این صورت شما از حق خود استفاده نموده و لازم نیست برای آمدن شان شما خود کار کنید، درآمد و یا خانه‌‌ی بزرگی داشته باشید. یعنی اگر فقط طی سه ماه بعد از قبولی موفق به درخواست شوید، شرایط خاصی برای آوردن شان لازم ندارید. 

الحاق خانواده برای پناهندگان قبول شده

من هم میتوانم درخواست پیوند خانواده کنم؟

چه‌کسی عضو خانواده من حساب میشود ؟

برای آوردن خانواده چه شرایطی لازم است؟

آیا در روند درخواست پیوند اعضای خانواده مسایل استثنایی هم در نظر گرفته میشود؟

روند الحاق خانواده چگونه اجرا میشود؟

اگر طفل شما در آلمان بدنیا آمده باشد؟

معلومات قانونی

اگر اداره خارجیان (هاوسلندر بیهورده) پیوند اعضای خانواده را قبول نکند چه میشود؟

چه‌کسی میتواند مرا کمک کند؟

اعضای خانواده‌گم شده اند؟

مهم

بعد از ورود خانواده شما به آلمان، باید اعضای فامیل خود را در دفتر ثبت اتباع (Einwohnermeldeamt) یا اداره امور مهاجرت ثبت کنید.