اقامت دائم اتحادیه اروپا Daueraufenthalt-EU

می توانم در همه کشور های اروپایی زندگی و کار کنم؟

اقامت دائم اتحادیه اروپا (Daueraufenthalt-EU) یک نوع خاص اقامت دائم است. با اجازه اقامت دائم اتحادیه اروپا، شما می توانید در هر کشور اروپایی مجوز اقامت دریافت کنید و تحت شرایط خاص  میتوانید در هر یک از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا زندگی و کار کنید. این برای مدت نامحدود صادر میشود. اگر در یک کشور اروپایی اقامت دارید، در هنگام درخواست اقامت دائم آن کشور، میتوانید درخواست اقامن دائم اتحادیه اروپا کنید. 

همه موارد مهم در مورد اقامت دائم اتحادیه اروپا

می توانم درخواست اقامت دائم اتحادیه اروپا کنم؟

چگونه می توانم درخواست اقامت دائم اتحادیه اروپا کنم؟

برای گرفتن اقامت یک کشور دیگر اروپایی باید چه شرایطی داشته باشم؟

آیا ممکن است اقامت دائم اورپایی من از سوی مقامات باطل شود؟

توجه!

اجازه اقامت دائم اتحادیه اروپا معمولاً تنها راه دریافت حق اقامت در كشور های دیگر اتحادیه اروپا نیست. کارگران واجد شرایط اغلب می توانند اقامت کشورهای دیگر اروپا را دریافت کنند. از مراکز مشاوره و اداره مهاجرت کشوری که میخواهید اقامت آنرا بگیرید سوال کنید. برای اقامت آلمان همه اطلاعات را در فصل مهاجرت به آلمان در وب سایت ما بخوانید.