د بل هېواد لپاره د منل کېدو تاييدليک

د جرمني تر څنګ نور هېوادونه هم خپل پخواني همکاران او تر ګواښ لاندې کسان له افغانستان څخه وباسي. له دې ډلې ډېر هغه کسان چې منل شوي دي، د هماغه هېواد د منلو تاييدليک لري.

په څه بايد وپوهېږم؟

زه د بل اروپايي هېواد تاييدليک او ويزه لرم، کولای شم جرمني ته راشم؟